Regulamin

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.wypierz.to jest prowadzony przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k.(ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa), NIP 525-262-52-68, KRS 0000568900, adres poczty elektronicznej: biuro@wypierz.to numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 22 208 99 09, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k.(ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa), NIP 525-262-52-68, KRS 0000568900,

 2. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k. dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.wypierz.to ;

 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Serwisu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Serwisu internetowego;

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k. niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Serwisie internetowym za pośrednictwem Serwisu internetowego;

 5. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k przyjmie zamówienie złożone przez Klienta w Serwisie internetowym, powierzy rzeczy Klienta firmie kurierskiej lub współpracującej pralni w celu świadczenia usług pralniczych oraz dostarczy uprane, wyczyszczone, uprasowane i zapakowane rzeczy Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pralniczej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, określające: rodzaj i ilość rzeczy mających być przedmiotem usług pralniczych w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k przez Klienta oferty zawarcia umowy świadczenia usług pralniczych za pośrednictwem Serwisu internetowego;

 8. Serwis – serwis internetowy administrowany przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k dostępny na stronie internetowej pod adresem www.wypierz.to

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Serwisu internetowego umów świadczenia usług pralniczych, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 2. Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Serwisu internetowego lub składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

 2. posiadanie przeglądarki internetowej:

 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

 • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lu

 • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

 • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

 • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

 2. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 3. Posiadania urządzenia multimedialnego z aktualnym numerem telefonu

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie internetowym, D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

 2. Klient korzystający ze Serwisu internetowego jest zobowiązany do:

 1. korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 2. korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

 4. korzystania ze Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

§ 2.

Rejestracja i logowanie

 1. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Serwisu internetowego pod adresem www.wypierz.to

 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego po zalogowaniu się.

 3. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 4. Klient może przeglądać asortyment Serwisu internetowego bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Serwisie internetowym ma jednak możliwość: składać zamówienia, dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Serwisie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Serwisu internetowego pod adresem www.wypierz.to zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Serwisie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Serwisie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 7. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 8. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Serwisu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 9. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Serwisu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wypierz.to albo w formie pisemnej na adres pocztowy D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Serwisie internetowym.

 11. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

  1. korzystanie przez Klienta ze Serwisu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

  2. korzystanie przez Klienta ze Serwisu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

  3. korzystanie przez Klienta ze Serwisu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 12. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Serwisie internetowym.

 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Serwisu internetowego.

 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§ 3.

Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu usługi znajdującej się w asortymencie Serwisu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Serwisu internetowego www.wypierz.to

 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Serwisie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Serwisu internetowego www.wypierz.to skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „+ Do koszyka” Klient dokonuje wyboru usługi znajdującej się w asortymencie Serwisu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Po wybraniu opcji „Zakup online”, Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

  1. imię i nazwisko oraz adres Klienta,

  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

  3. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

  4. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Serwisie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Serwisu internetowego.

 7. Towar zamówiony w Serwisie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę usługi jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Serwisu internetowego www.wypierz.to w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 9. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. 

 10. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k oferty zawarcia umowy sprzedaży usług będących przedmiotem zamówienia.

 12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 13. Świadczenie przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na usługi oferowane przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k za pośrednictwem Serwisu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k.

 14. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka usług, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wypierz.to albo w formie pisemnej na adres pocztowy D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu.

 15. W przypadku określonym w punkcie 14, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§ 4.

Ceny usług

 1. Ceny usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Ceny usług podane na stronach internetowych Serwisu internetowego zawierają koszty dostarczenia towaru.

 3. Informacje o cenie usługi, cechach oraz istotnych właściwościach usługi dostępne są na stronie internetowej Serwisu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanej usłudze.

 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 5. Ceny usług podane na stronach internetowych Serwisu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 6. Ceny usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny usługi nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

§ 5.

Zapłata ceny za zamówiona usługę

 1. Zapłata za usługę zamówioną za pośrednictwem Serwisu internetowego następuje z góry.

 2. Płatność następuje w trybie płatności elektronicznych, które określone są na stronie internetowej Serwisu internetowego w zakładce „Formy płatności”.

 

§ 6.

Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1. Usługi zamawiane za pośrednictwem Serwisu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Rzeczy będące przedmiotem usług będą dostarczane przez firmę kurierską wskazaną przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k lub podmiot działający na jej zlecenie.

 3. Rzeczy będące przedmiotem usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu internetowego są dostarczane w dni robocze.

 4. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu internetowego wynosi 24 godziny licząc od chwili otrzymania płatności przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k za pośrednictwem kanału płatności elektronicznej, chyba że Klient przy zamówieniu wskaże inny, nie krótszy termin wykonania usługi.

 5. Paragon dotyczący wykonania usługi lub faktura dostępne są za pośrednictwem Serwisu internetowego. Udostępnienie paragonu lub faktury za pośrednictwem Serwisu internetowego z możliwością pobrania przez Klienta i zapisania ich kopii na Jego urządzeniu uważane jest za wydanie paragonu lub faktury Klientowi. Na życzenie Klienta może być wystawiony paragon w formie papierowej lub faktura VAT w formie papierowej w terminie 7 dni od wykonania zamówienia. Jednocześnie Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesłanie faktury lub paragonu także w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji, co zastępuje konieczność wysyłania ich w formie papierowej. W przypadku braku rejestracji zostanie wystawiony paragon lub faktura w formie papierowej i przesłane na adres podany przez Klienta.

 

§ 7.

Szczegółowe warunki świadczenia usług

 1. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k przyjmuje do czyszczenia chemicznego wyłącznie garderobę posiadającą oznakowanie    fabryczne P lub A, wskazujące na sposób prania. Odzież nieposiadającą wyżej wymienionego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

 2. Na odpowiedzialność Klienta, czyszczona jest odzież ze stawkami ze skóry zamszowej lub tworzyw sztucznych, garderoba z aplikacjami wykonanymi z koralików i cekinów, odzież skórzaną, krawaty oraz kurtki puchowe. Klient powinien poinformować o tym D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k wpisując uwagi w systemie teleinformatycznym.

 3. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k nie ponosi odpowiedzialności za: guziki, klamry, poduszki naramienne, fliselinę, zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, napisy, hafty oraz szkody powstałe wskutek czyszczenia według niewłaściwej instrukcji zamieszczonej przez producenta odzieży.

 4. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby.

 5. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 10 – krotnej ceny za wykonaną usługę.

 6. W przypadku braku odbioru rzeczy po wykonanych usługach pralniczych przez Klienta w terminie i miejscu przez Niego wskazanym ECONOVA lub podmiot działający na jej zlecenie wykona dwukrotnie telefon do Niego celem ustalenia nowych warunków odbioru rzeczy. W przypadku braku możliwości skontaktowania się D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k powiadomi Klienta o tym fakcie mailem lub sms-em. W przypadku kolejnego braku nieodebrania garderoby w nowo ustalonym terminie lub w przypadku braku odebrania garderoby w terminie 3 dni od daty wykonania usługi pobierana jest opłata składowa w wysokości ceny usługi za każdy kolejny rozpoczęty tydzień składowania. Po upływie 1 miesiąca od daty wykonania usługi lub nowej daty odbioru garderoby, D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k może złożyć oświadczenie o przejęciu jej na własność wraz z prawem do swobodnego dysponowania nią według uznania D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k za wartość opłaty składowej określonej w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wartość opłaty składowej będzie przewyższać wartość rzeczy D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k może dochodzić zapłaty kwoty uzupełniającej.

 7. Jakość wykonania usługi w tym stan rzeczy należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu zlecenia. W przypadku zastrzeżeń w tym przedmiocie Klient ma obwiązek żądać spisania protokołu ze wskazaniem zastrzeżeń i uwag co do rzeczy będącej przedmiotem usług.

 8. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k może odmówić wykonania zlecenia i poinformuje o tym fakcie klienta przed podjęciem czynności z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 9. Za rzeczy pozostawione w oddanej do czyszczenia garderobie D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyraźną zgodę Konsumenta na pełne wykonanie usługi przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k z zastrzeżeniem, iż po spełnieniu świadczenia przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 9.

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k jest zobowiązany do dostarczenia Klientom rzeczy będących przedmiotem usług bez wad fizycznych.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k ul. Marszałkowska 111,00-102 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@wypierz.to z dopiskiem ,,Reklamacja’’

 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, nr zamówienia o którym mowa(dostępny w koncie klienta w zakładce ,,Moje zamówienia’’) jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k dowód zakupu usługi. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Serwisu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem www.wypierz.to Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k dostarczyć wadliwą rzecz objętą usługa do miejsca wskazanego przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k.

 6. Reklamację winna być złożona w terminie 24 godzin od chwili dostarczenia rzeczy będącej przedmiotem usługi Klientowi oraz nie mogą nosić oznak noszenia. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona będzie po tym terminie zostanie uwzględniona jedynie w przypadku gdy rzeczy będące przedmiotem usług nie będą nosiły śladów użytkowania.

 7. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 8. Reklamacje dotyczące usługi lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Serwisu internetowego, można składać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wypierz.to

  2. telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta:801 022 204 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 9. Reklamacja dotycząca usługi lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k,

  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży usług;

 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 

§ 11.

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia są przetwarzane przez D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k.(ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa), NIP 525-262-52-68, KRS 0000568900 ,która jest administratorem danych osobowych.

 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji lub złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi rzeczy będących przedmiotem zamówionych usług.

 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k na adres: Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wypierz.to

 6. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k w sposób wskazany w punkcie 5 powyżej.

 7. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 8. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 9. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

 10. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 11. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

 

12.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego zawierane są w języku polskim.

 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Serwisu internetowego pod adresem www.wypierz.to , odnoszące się do towarów prezentowanych w Serwisie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

 3. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.wypierz.to w siedzibie D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Serwisie internetowym treści zawartej umowy.

 5. D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Serwisu internetowego www.wypierz.to wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu internetowego www.wypierz.to przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 6. Klienci, którzy dokonali w Serwisie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Serwisie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy D&S Poland Sp. Z o.o. Sp.k - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 10 niniejszego Regulaminu.

 7. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

McStone Verona building